Detský folklórny súbor Čarnička

Vítajte……

späť na úvodnú stránku

Detský folklórny súbor Čarnička vznikol v roku 1983 a až dodnes pracuje nepretržite pod vedením bývalých dlhoročných členiek FS Čarnica. Od roku 1991 je súčasťou Občianskeho združenia FS Čarnica. Súbor sa zameriava na štylizované spracovanie detských hier, tradičných riekaniek a prekáračiek, detských ľudových piesní a tancov regionálnej i všeobecne národnej tradície. DFS Čarnička sa významne podieľa na výchove mladej generácie v Košiciach a okolí, na upevňovaní vzťahu detí k ľudovým tradíciám a zvykom. Svojimi vystúpeniami zabezpečuje dôstojnú propagáciu detského slovenského folklóru medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. Súbor navštevuje približne 50 detí z Košíc a blízkeho okolia vo veku od 8 do 14 rokov.

V súbore sa počas jeho existencie vystriedalo už takmer 500 detí. U detí, ktoré v súbore pôsobia od svojich 6 rokov až do 14-tich rokov, sa postupne upevňuje láska k ľudovej piesni, hudbe a tancu. Tí, ktorých ľudový tanec a spev skutočne nadchol, pokračujú v rozvíjaní svojich schopností vo folklórnom súbore Čarnica, ktorého jadro v súčasnosti tvoria prevažne bývalí členovia DFS Čarnička. Počas svojej existencie súbor uviedol množstvo celovečerných programových pásiem, zameraných na ľudové tradície a zvyky.

The children’s folk ensemble Čarnička was founded in 1993 and still works under the management of the former long-time members of FS Čarnica. Since 1991 it has been part of the civic association FS Čarnica. The ensemble focuses on the stylized processing of children’s games, traditional rhymes, playful folk songs, children’s folk songs, regional dances and generally national traditions. DFS Čarnička has a significant role in youth education of generation in Košice and the surrounding area, to strengthen the relationship of children with folk traditions and customs. Through its performances, it provides a dignified promotion of children’s folklore among children at general public at home and abroad as well. The ensemble is attended by about 50 children from Kosice and nearby area between the ages of 8 and 14.

In Čarnička were almost 500 children during its existence. The children , who are in this ensemble from the age of 6 up to the age of 14, gradually consolidate the love of folk song, music and dance. Those, who are really excited of folk dance and singing, continue with developing their skills in folk enseble Čarnica, which currently consists of DFS Čarnička´s former members. During its existence , enseble has introduce a lot of full-lenght program bands , focuces on folk traditions and customs.